Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

  •  změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
    • V mateřských školách od 26. 4. 2021
     • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,
     • v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
     • pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.
    • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021
     •  se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
     • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
     • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.
    • Ve vyšších odborných školách se od 26. 4. 2021 umožňuje skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků
     •  pro studenty účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování.
    • Provoz ostatních škol a školských zařízení
     •  nedochází ke změnám,
     •  vzhledem k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání připomínáme, že vstup pracovníků školských poradenských zařízení do škol je považován za nezbytně nutný případ vstupu třetích osob do školy, a je tedy umožněn.
  •  změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
    • uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).
  •  změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:
     • povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),
     • povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

K distribuci antigenních testů na období od 26. dubna do 7. května 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje:

  •  distribuce druhé dodávky antigenních testů pro jednotlivé školy a školská zařízení na období od 26. dubna 2021 do 7. května 2021 bude zahájena ve středu 21. dubna 2021. Testy pro období od 10. května 2021 budou distribuovány opět v další dodávce, a to i v návaznosti na vyhodnocení skutečné spotřeby distribuovaných testů u jednotlivých subjektů.
  • za účelem stanovení počtu antigenních testů distribuovaných jednotlivým školám v této vlně distribuce bylo provedeno rozsáhlé a podrobné šetření požadavků všech škol prostřednictvím Dotazníku k mimořádnému šetření COVID 3 v Informačním systému školské statistiky. Šetření zjišťovalo aktuální odhad reálné spotřeby testů z první vlny distribuce včetně požadavků na vydání testů z rezervy na krajských pracovištích NPI (a tedy jejich zůstatek k využití pro další období), průměrné týdenní počty osob, které by byly zapojeny do testování v případě dalšího predikovaného návratu k prezenční výuce od 26. dubna 2021, a rovněž počty testů související s konáním skupinových konzultací, účastí žáků na jednotných příjímacích zkouškách či maturitách.
  • při realizaci šetření uváděly školy požadavky na antigenní testy i pro původně zvažovanou rotační prezenční výuku na 2. stupni základních škol, v nižších ročnících víceletých gymnázií a u 8letého oboru konzervatoře, která ovšem na základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 19. dubna 2021 nebude od 26. dubna 2021 ještě obnovena. Z tohoto důvodu byly dodávky antigenních testů, oproti původním požadavkům vycházejícím z údajů předaných těmito školami, částečně pokráceny. Dále byly přiměřeně zkráceny i požadavky mateřských škol v Karlovarském a Královéhradeckém kraji s ohledem na to, že od 26. dubna 2021 bude v návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci v těchto krajích plně obnoven provoz mateřských škol bez povinnosti testování dětí v těchto zařízeních. Testovat se v těchto mateřských školách budou s frekvencí 1x týdně pouze pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci přítomní na pracovišti. Antigenní testy, které tyto MŠ ještě případně obdrží, jsou v takovém množství, aby spolu s případným zůstatkem testů z předchozí distribuce odhadovaným školami v šetření plně pokryly potřebu testování všech pedagogů a nepedagogů školy po několik týdnů.
  • tato dodávka antigenních testů je určena pro subjekty, jejichž součástí je mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, středisko praktického vyučování, zařízení ústavní a ochranné výchovy, středisko výchovné péče, zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, domov mládeže a internát. Pokud některý z uvedených subjektů není v distribučním seznamu zahrnut, je to v důsledku toho, že z provedeného šetření vyplynulo předpokládané pokrytí testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců škol až do 7. května 2021 ještě antigenními testy obdrženými v předchozí distribuci (včetně testů obdržených případně z NPI).
  • dodávka do celé ČR je v této vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN.
    •  Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).
    •  Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích. Možnost manipulace se zkumavkami při testování ve třídách byla upravena na str. 8 aktualizovaného Manuálu Covid-19 testování ve školách: https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-aktual19-04-2021.pdf.
  • za základní distribuovatelné balení považujeme i v tomto případě krabičku 20 ks testů a tato skutečnost je zohledněna v distribučních seznamech. Distribuční seznamy, které jsou zveřejněny na webových stránkách https://testovani.edu.cz/, jsou znovu bez výjimky závazné a nelze žádným způsobem upravovat počty testů pro jednotlivé subjekty. Počty antigenních testů distribuovaných nyní školám byly stanoveny tak, aby spolu s jejich zůstatky na školách z minulého období zajistily pokrytí potřeby testování v období od 26. dubna. do 7. května 2021 v rozsahu aktuálně uvažované prezenční výuky a souvisejících školských služeb.
  • po potvrzení dokončení distribuce ze strany všech krajů pak zveřejní MŠMT, stejně jako v předchozích případech, na stránkách https://koronavirus.edu.cz/odkazy informaci o ocenění převzatých testů pro všechny školy a rovněž i informaci o postupu účtování.
  • jak je již uvedeno výše, v rámci této distribuce proběhl velmi detailní a podrobně specifikovaný sběr údajů o potřebě testů, jejich dosud obdrženém množství i spotřebě v jednotlivých školách. V rámci prvního období měla být z rezervy saturována zejména potřeba testů pro děti pracovníků IZS a dalších vyjmenovaných profesí, které nebyly při původních požadavcích na množství dodaných testů do mateřských škol a základních škol zohledněny. Na další období však již školy tuto potřebu vyčíslily v rámci sběru údajů a testy dostanou jako standardní součást dodávky. Stejně tak školy vyčíslily potřebu testů pro zajištění maturitních zkoušek, skupinových konzultací či testování žáků pro účast na jednotné přijímací zkoušce.
  • jako na oprávněné požadavky na čerpání z rezervy tak bude pohlíženo pouze na výjimečné situace v podobě neočekávatelných nárůstů potřeby oproti původnímu stavu objednaných testů, a to v množství, které pokryje potřebu školy do 7. května 2021. Mezi výjimečné situace k oprávněnému užití rezerv NPI patří:
    • neočekávaný, významně vyšší zájem o skupinové konzultace nebo prezenční výuku v základních školách, středních školách či vyšších odborných školách;
    • obdržení poškozených nebo neúplných testovacích sad (viz výměna na NPI níže);
    • neočekávaně vysoký počet neprůkazných testů (vykazováno do Covid forms app).
  • prostřednictvím krajských pracovišť NPI byly zaznamenány snahy některých škol tvořit rezervy testů v objemu vyšším, než odpovídá jejich reálné spotřebě pro nejbližší definované období. MŠMT upozorňuje, že k takovému postupu není důvod a MŠMT počítá s tím, že dodávky antigenních testů pro potřeby prezenční výuky budou plynule pokračovat i pro následující týdny. Pokud škola, ať už v důsledku uplatnění příliš vysokých předpokladů spotřeby testů při prvních šetřeních v Informačním systému školské statistiky, či vyžádání příliš vysoké dodávky testů z rezervy NPI, bude disponovat zásobou antigenních testů přesahující její reálnou potřebu na období do 7. května 2021, škola testy v takovém případě nevrací a využije je pro testování v dalších obdobích (zohlední se v dalších dodávkách).
  • aby MŠMT bylo do budoucna schopno vyhodnotit požadavky jednotlivých škol a dále zpřesnit distribuovaná množství a předejít nedůvodně vysokým dodávkám do některých škol, předpokládáme v dalších fázích sběru požadavků pro distribuci antigenních testů sběr údajů o testech použitých i o testech nepoužitelných, například v důsledku chybné manipulace. Informace o testech neplatných (použité bez validního výsledku) a testech platně použitých (použité s validním výsledkem) evidují školy již nyní, neboť jsou vykazovány v Covid forms app, pro testy nepoužitelné (znehodnocené) doporučujeme školám vést si vlastní evidenci. Uvedení počtu testů v jednotlivých kategoriích bude součástí dalších šetření ze strany MŠMT.
  •  V případě dodávky nekompletních sad, ať už LEPU RAPID testů (byly zaznamenány zejména chybějící vatové tyčinky) či SINGCLEAN testů, může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní. Vždy budou při výměně doručeny školou nekompletní sety testů a škola místo nich dostane sety kompletní (nelze tedy vyzvednout samostatně bez celkové výměny například jen chybějící vatové tyčinky či pouze lahvičky s pufrem). Před výměnou je nutno vždy prověřit kompletnost všech sad v dodávce, aby proběhla pro celý subjekt najednou. Vždy je třeba v případě této výměny brát do úvahy, kolika kusů se skutečně reklamace týká, a zvážit efektivitu realizace výměny na pobočce NPI. V případě, kdy by se výměna měla týkat jen několika kusů testů, doporučujeme škole si pouze evidovat takové testy jako nepoužitelné (znehodnocené) s dodatečnou informací o tom, že se jednalo o nekompletní dodávku, kterou nebylo efektivní řešit reklamací – výměnou na pobočce NPI z důvodu vysokých nákladů spojených s dopravou nekompletního testu k výměně a zpět. V budoucnu potom škola takový test vykáže v šetření MŠMT mezi ostatními znehodnocenými (nepoužitelnými) testy – viz informace výše.
  • V případě poškození nebo znehodnocení větší části dodávky vlastní vinou (rozlití pufru, špatné skladování aj.), škola si zajišťuje náhradu testů vlastní cestou (dokoupení oficiálních poškozených komponent nebo celých sad testů).

MŠMT 19. 4. 2021