Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Dle odst. 1, § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb.:

Písemná zkouška T : 11.9.2018

Praktická zkouška T : 12.-14.9.2018

Ústní zkouška T : 25.9.2018

Náhradní zkoušky:

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného šk.roku, konají závěrečnou zkoušku dle odst.3, § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v měsíci září, v termínu stanoveném zkušební komisí.

Na opravnou i náhradní ZZ je potřeba se nejpozději měsíc předem přihlásit (formulář na www).

V Ostravě, 12 6.2018                                                                                                                                 Ing. Marta Šípová, ZŘ TV