Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Šubert

Telefon: +420 597 494 102

E-mail: subert@soustav-ostrava.cz

(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název organizace: Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

Telefon: +420 734 647 701

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

ID datové schránky: q4hs4wu

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde:   

Pokud zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla)
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, případně přímo u správce.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení:
Odesláním požadavku či poptávky z internetového formuláře potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.