Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213 (dále jen organizace) sděluje jakožto povinný subjekt v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, následující informace:

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a)

ústně v areálu organizace na adrese U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, a to po dohodě s příslušnou osobou v následujícím uvedeném pořadí:

 • Ing. Alice Loserthová
  správní budova školy, přízemí, ekonomický úsek, kanc. č. 106
 • Radka Hrušková
  správní budova školy, 1. patro, sekretariát ředitele, kanc. č. 9
 • Marcela Gengelová,
  budova teoretického vyučování, kanc. č. 212a

b)

písemně na podatelně sekretariátu ředitele, na adrese:
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava-Zábřeh
Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“.

c)

telefonicky na telefonní lince:
Ing. Alice Loserthová: 597 494 136
Radka Hrušková: 597 494 101
Marcela Gengelová: 597 494 105

d)

lektronicky na emailové adrese:
Ing. Alice Loserthová: loserthova@soustav-ostrava.cz
Radka Hrušková: hruskova@soustav-ostrava.cz
Marcela Gengelová: gengelova@soustav-ostrava.cz

 

V souladu s ustanovením zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, si organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradila právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.