Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace

Přijímací řízení

Vyhlášeno v souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy rozhodl, že přijímací zkoušky pro obory vzdělání:

  • s výučním listem(kódy oboru s písmenem H, E) se přijímací zkoušky nebudou konat,
  • s maturitní zkouškou(kódy oboru s písmenem L)se přijímací zkoušky nebudou konat.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

kód oboru název oboru počet přijímaných
39-41-H/01 Malíř 2
36-66-H/01 Montér suchých staveb 2
36-64-H/01 Tesař 2
33-56-H/01 Truhlář 12
36-67-H/01 Zedník 6
36-67-H/01 Obkladač 5
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 4
23-51-E/01 Zámečnické práce ve stavebnictví 2
36-67-E/02 Stavební práce 18
     
33-41-L/01 Technik CNC dřevoobráběcích strojů 4
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 11
36-44-L/51 Stavební provoz 2

 

Stanovená kritéria z 1. kola přijímacího řízení určují rozsah podkladů a způsob zjišťování informací pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Jsou neměnná pro průběh celého přijímacího řízení. Hodnocení probíhá pod přiděleným registračním číslem.
Řádně vyplněné přihlášky na předepsaném tiskopise podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 27. 05. 2022. Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Požadujeme dobrý zdravotní stav odpovídající charakteru daného oboru vzdělání. Formuláře lékařského posudku pro jednotlivé obory jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.soustav-ostrava.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/
Pokud uchazeč o vzdělání pobýval dlouhodobě v zahraničí a plnil povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).

V případě uchazeče z Ukrajiny, který nemusí mít k dispozici všechny dokumenty, které jsou nezbytné k posouzení předchozího vzdělávání uchazeče, je umožněno tyto chybějící doklady nahradit čestným prohlášením.
Seznam přijatých uchazečů včetně pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě bude zveřejněn 30. 05. 2022 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude pořadí uchazečů zveřejněno pod přiděleným registračním číslem.
V případě přijetí uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou je třeba do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Tím potvrzuje zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v oboru, na který byl přijat. Nebude-li tak učiněno, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o přijetí uchazeče ke vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., § 60g).
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam bude obsahovat rovněž poučení o právních následcích neodeslání zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se nezasílá písemně. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí s podrobnými pokyny pro odvolání k rozhodnutí o nepřijetí. V případě nepřijetí žáka je určen termín pro podání odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 

Obory vzdělání ukončené výučním listem

tříleté obory, dvouletý obor, zkrácené studium

      Kritéria přijímacího řízení pro obory H,E (ke stažení)

      Kritéria přijímacího řízení pro učební obory pro žáky s SVP (ke stažení)

      Posudky zdravotní způsobilosti pro obory H,E (ke stažení- instalatér, kamnář, malíř, mechanik plyn., montér such. st., montér vo. kanal., obkladač, stavební práce, tesař, truhlář, zedník )

      Posudky zdravotní způsobilosti pro učební obory pro žáky s SVP (ke stažení- malířské práce, strojírenské práce, truhlářské práce, zednické práce )

 

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

čtyřleté studium, nástavbové studium


       Kritéria přijímacího řízení  maturitního oboru – L
(ke stažení)     

       Kritéria přijímacího řízení  maturitní nástavba (ke stažení)

       Posudky zdravotní způsobilosti maturitního oboru – L (ke stažení)Přihláška ke vzdělávání

Studium na střední škole

Nástavbové studium