Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace

O Z N Á M E N Í

Na základě opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) vydaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 5. ledna 2021 a zároveň po splnění podmínek z tohoto opatření vyplývajících v souladu s kritérii přijímacího řízení (P 1.3 / P 1.4 / 2021) rozhodl ředitel školy

o nekonání přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Vzhledem k počtu přihlášek do oboru vzdělání
33-41-L/01 Technik CNC dřevoobráběcích strojů,
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba,
36-44-L/51 Stavební provoz,

se Jednotná přijímací zkouška do výše uvedených oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021 nebude konat. Uchazeči obdrží dopis s informací o nekonání přijímací zkoušky a registračním číslem, které slouží k orientaci v seznamu přijatých uchazečů.

V Ostravě dne 5. 3. 2021

ZMĚNA TERMÍNŮ

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021 budou výsledky přijímacího řízení všech oborů vzdělávání vyhlášeny dne 19. 5. 2021.
Na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz a na veřejně přístupném místě školy na adrese U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, 70030
, budou zveřejněny seznamy přijatých uchazečů uvedených pod přidělenými registračními čísly.
Zveřejněním seznamů se rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu považují za oznámená uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů. 2. června 2021 je nejzazším termínem pro odevzdání zápisového lístku na studijním oddělení školy nebo podáním k doručení zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.
Původně stanovený termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení 22. 4. 2021 se tímto ruší.

V Ostravě, dne 31. 03. 2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 a stanoví:

Počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022

Dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

Tříleté obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

  • 36-52-H/01     Instalatér – 24 žáků      
  • 39-41-H/01     Malíř – 12 žáků
  • 36-66-H/01     Montér suchých staveb – 12 žáků       
  • 36-64-H/01     Tesař – 12 žáků
  • 33-56-H/01     Truhlář – 48 žáků                   
  • 36-67-H/01     Zedník – 36 žáků       
  • 36-67-H/01     Obkladač – 12 žáků         

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – denní forma

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou – denní forma

Dvouletá maturitní nástavba ukončená maturitní zkouškou – denní forma

Řádně vyplněná přihláška ke studiu na výše uvedené obory musí být zájemcem nebo zákonným zástupcem žáka doručena osobně na studijní oddělení školy nebo poštou na adresu školy – a to nejpozději do 1. 3. 2021. Přijímací řízení na jednotlivé obory proběhne podle kritérií zveřejněných na: www. soustav-ostrava.cz

V Ostravě 15. 01. 2021                                                                  

Mgr. Lukáš Šubert

                                                                                                          ředitel školyPřihláška ke vzdělávávní

Studium na střední škole

Nástavbové studium


Sdělení pro praktické lékaře pro děti a dorost