Podporované obory vzdělání

kategorie A
a) 39-41-H/01 Malíř a lakýrník;
b) 36-66-H/01 Montér suchých staveb;
c) 36-64-H/01 Tesař;
d) 36-67-H/01 Zedník;

kategorie B
e) 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Podmínky vyplácení stipendií

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole v daném školním roce a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia.

Příjemcem stipendia může být pouze žák denní formy vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona.

Příjemcem stipendia není žák, který se vzdělává ve večerní, dálkové, distanční či kombinované formě vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. b), c), d) a e) školského zákona ani žák, který realizuje vzdělávání prostřednictvím zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 školského zákona či pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 školského zákona.

Žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání, zařazeném do kategorie A, může při splnění stanovených podmínek získat jednu nebo dvě složky stipendia, a to motivační složku a prospěchovou složku.

Žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání, zařazeném do kategorie B, může při splnění stanovených podmínek získat prospěchovou složku stipendia, nikoliv složku motivační.

Motivační složka stipendia

Motivační složka stipendia je poskytována ve výši 700 Kč/1 měsíc.

Obecné podmínky pro splnění práva na poskytnutí krajského stipendia (motivační složky) jsou:

 • žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium a současně ke dni vyplacení stipendia, žákem školy a přitom se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání kategorie A a formě vzdělávání

 • žák nesmí porušit školní řád ve smyslu § 31 odst. 1, 2 a 3 školského zákona; za toto porušení je považováno takové chování či jednání, pro které byla žákovi uložena ředitelská důtka nebo bylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy.

 • žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou neúčast ve vzdělávání,

 • chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré.

Žák ztrácí právo na motivační složku stipendia:

  • za kalendářní měsíc, ve kterém mu byla uložena důtka ředitele školy,

  • za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o podmíněném vyloučení ze školy do konce měsíce, v němž uplyne zkušební lhůta, v případě, že o tomto bude vydáno pravomocné rozhodnutí ředitele školy,

  • za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o vyloučení ze školy do vydání pravomocného rozhodnutí ředitele školy,

  • za každý kalendářní měsíc v příslušném pololetí, jestliže je jeho chování hodnoceno za toto pololetí na vysvědčení stupněm hodnocení 2 – uspokojivé či 3 – neuspokojivé.

Po dobu řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy se pozastavuje vyplácení motivační složky stipendia. V případě, že neskončí tato řízení pravomocným rozhodnutím o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy, bude motivační složka stipendia vyplacena jednorázově po ukončení těchto řízení.

Prospěchová složka stipendia

Obecné podmínky pro splnění práva na poskytnutí krajského stipendia (prospěchové složky) jsou:

 • se žák vzdělává v podporovaném oboru vzdělání kategorie A či kategorie B a formě vzdělávání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia,

 • posuzovaným obdobím je pololetí,

 • chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré,

 • maximální výše omluvené absence je 20 %.

Prospěchová složka stipendia ve třech úrovních se poskytuje za těchto podmínek:

úroveň A

 • 1 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm dobrý;

úroveň B

 • 3 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně

  • 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem,

  • 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm chvalitebný;

úroveň C

 • 5 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení stupněm výborný.