Podporované obory vzdělání podle výše motivační složky stipendia

Výše stipendia Kód oboru název oboru

 

Výše stipendia Kód oboru Název oboru
A – 1000,- Kč 36-66-H/01 Montér suchých staveb
A – 1000,- Kč 39-41-H/01 Malíř
B – 500,- Kč 36-64-H/01 Tesař
B – 500,- Kč 36-67-H/01 Zedník – Obkladač
B – 500,- Kč 33-41-L/01 Technik CNC dřevoobráběcích strojů

 

Podmínky vyplácení krajských stipendií,

 přehled podporovaných oborů vzdělání na

Podle ustanovení § 31 odst. 4 školského zákona mohou ředitelé středních nebo vyšších odborných škol se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium (dále jen „krajské stipendium“). Z toho důvodu se navrhuje, aby krajská stipendia byla zapracována do stipendijních řádů středních škol s tím, že krajské stipendium by mělo motivační a prospěchovou složku.

Udělování stipendií bude od školního roku 2017/2018 počínaje 1. ročníkem.

Seznam oborů vzdělání vybraných k podpoře je uveden s tím, že jsou zařazeny podle míry potřebnosti do dvou úrovní A a B.

Obecné podmínky pro splnění práva na poskytnutí krajského stipendia (motivační složky) jsou:

 • žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium a současně ke dni vyplacení stipendia, žákem školy a přitom se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání,

 • žák nesmí porušit školní řád ve smyslu § 31 odst. 1, 2 a 3 školského zákona; za toto porušení je považováno takové chování či jednání, pro které byla žákovi uložena ředitelská důtka nebo bylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy.

Motivační složka stipendia ve dvou úrovních (rozdělení oborů vzdělání na jednotlivé úrovně viz níže uvedené tabulky) se poskytuje za těchto podmínek:

 • posuzovaným obdobím je kalendářní měsíc

 • úroveň A – 1 000 Kč/1 měsíc

 • úroveň B – 500 Kč/1 měsíc

 • žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou neúčast ve vzdělávání,

 • žák ztrácí právo na motivační složku stipendia

  • za měsíc, ve kterém mu byla uložena důtka ředitele školy,

  • za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o podmíněném vyloučení ze školy do konce měsíce, v němž uplyne zkušební lhůta, v případě, že o tomto bude vydáno pravomocné rozhodnutí ředitele školy,

  • za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o vyloučení ze školy do vydání pravomocného rozhodnutí ředitele školy.

Po dobu řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy se pozastavuje vyplácení motivační složky stipendia. V případě, že neskončí tato řízení pravomocným rozhodnutím o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy, bude motivační složka stipendia vyplacena jednorázově po ukončení těchto řízení.

Obecné podmínky pro splnění práva na poskytnutí krajského stipendia (prospěchové složky) jsou:

 • posuzovaným obdobím je pololetí,

 • chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré,

 • maximální výše omluvené absence je 20 %;

Prospěchová složka stipendia ve třech úrovních se poskytuje za těchto podmínek:

úroveň A

 • 1 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm dobrý;

úroveň B

 • 2 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně

  • 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem,

  • 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm chvalitebný;

úroveň C

 • 3 000 Kč/1 pololetí,

 • žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním,

 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení stupněm výborný.