Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem (561/2004 Sb.) a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je prováděcím předpisem k tomuto zákonu.

Na základě těchto předpisů bylo na naší škole v roce 2006 zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, na jejich řešení, na pomoc žákům při těžkostech spojených se studiem. Pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší výchovné problémy žáků, spolupracují s rodiči žáků, se státními institucemi i nestátními a neziskovými organizacemi. Činnost ŠPP zajišťují speciální pedagog (etoped), výchovná poradkyně, školní metodička prevence a asistent pedagoga.

Kontakty:

výchovná poradkyně: Ing. Michaela Dužíková
telefon: 597 494 103      email: duzikova@soustav-ostrava.cz
mobil: 734 168 238

školní metodik prevence: Mgr. Gabriela Horálková,
telefon: 597 494 109      email: horalkova@soustav-ostrava.cz
mobil: 739 345 773

školní speciální pedagog: Mgr. Kamil Naščak,
telefon: 59 74 94 113      email: nascak@soustav-ostrava.cz
mobil: 739 345 771