Nařízení je závazné pro všechny žáky Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková
organizace a vychází z Pokynů MŠMT pro školní rok 2021/2022.


Ochrana dýchacích cest


Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty
respirátorem (např. FFP2, KN 95). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích
cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tito žáci jsou však povinni mít
nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže
mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu
dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením – Žáci při vzdělávání, kteří
sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, žáci při pobytu v pokoji, zkoušený při zkoušce ve škole, pokud
všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.


Screeningové testování


Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků a zaměstnanců s frekvencí 3x po sobě, první
test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Povinné testování se týká všech
žáků a studentů středních škol, VOŠ, domovů mládeže, školních jídelen a školních jídelen-výdejen (čili
všech škol a školských zařízení, ve kterých probíhá screeningové testování).
Testování nepodstupují žáci a studenti, kteří doloží potvrzení o splnění podmínky stanovené pro
bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném
onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák,
který doloží negativní výsledek testu provedeného v certifikovaném odběrovém místě.


V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu přítomnosti ve
škole respirátor (např. FFP2, KN95). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti
žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je nutné
nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském
potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek. Žáci, kteří se
odmítnou testovat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob a
nesmí použít sprchy, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro žáky,
kteří nepodstoupili preventivní antigenní test. Při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat
rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.


V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na
něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže škola v
souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na
vzdělávání či poskytování školských služeb.