Videoprezentace oboru:

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 36-52-H/01 Instalatér se umí orientovat v obecně platných normách, číst výkresy potrubních rozvodů a nakreslit jednoduchý náčrt potrubního rozvodu. Umí zvolit správný postup práce a používat správné materiály na základě znalostí jejich vlastností. Umí pracovat s moderním nářadím, provádět předepsané zkoušky těsnosti potrubí, montáž a údržbu rozvodů pitné a teplé vody, montovat zařizovací předměty, armatury, kotle, spotřebiče, měřidla a další zařízení potrubních rozvodů. Umí provádět spoje na potrubí lepením, svařováním plamenem, svařováním polyfúzním, svařováním na tupo, kapilárním pájením, lisováním a dalšími doporučenými spoji.

Absolventi se uplatní v povolání instalatér a topenář vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení. Dále jako montér vnitřních rozvodů plynu a vzduchotechniky.

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se stavebním zaměřením, denní (dvouletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.