Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 36-67-H/01 Obkladač se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník ? obkladač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní obkladačské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. obkládání a dláždění stavebních konstrukcí různými materiály, zdění zdiva z různých druhů materiálů, betonáž monolitických svislých a vodorovných konstrukcí, povrchové úpravy, kladení jednoduchých tepelných izolací a hydroizolací. Je schopen osazovat výrobky přidružené stavební výroby a pracovat při přestavbách budov. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako výměny oken a konstrukčních prvků, zateplování budov, sanace vlhkého zdiva. Také úkoly při výstavbě montovaných staveb a stavbě pomocných podpůrných konstrukcí.

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se stavebním zaměřením, denní (dvouletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.