Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE), kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.
 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
  • Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
   • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
    • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
   • homogenita tříd a skupin není povinná,
   • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
   • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
   • nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou  konat za účasti až 50 osob v místnosti,
   • přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
   • zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
   • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
  • Na základních školách
   • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
   • homogenita tříd a skupin není povinná,
   • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na  vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
   • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
   • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
  •  Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
   • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.
  • K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
   • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
   • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
   • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
   • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
   • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.
  • Jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky
   • nadále jsou umožněny individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) bez nutnosti dokládat výsledek testu,
   • v ostatních případech je umožněna osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní  jazykové zkoušky za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (ZDE). To znamená:
    • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech s tím, že
     1. všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 (viz dále), a použijí, a to i při pohybu venku bez ohledu na délku rozestupů, po celou dobu respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest (viz ZDE a ZDE), které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby s poruchou intelektu, osoby během cvičení, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití),
     2.  všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
    • podmínky stanovené v bodu I/18, které musí být také splněny jsou
     • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
     • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
     • přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
 • V základních uměleckých školách
  • je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
  • je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:
   • žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
    1.  prokáže, že
     •  absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
     • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
    2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
    3.  podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
    4.  prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
  • přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat; mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2,
  • v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby (viz bod 3 ZDE a ZDE).
 • Ve střediscích volného času
  • se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování,
  • se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu shodné jako je uvedeno výše u ZUŠ a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest (viz ZDE a ZDE), které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 k organizování škol v přírodě
  • školy v přírodě je možno konat od 31. května 2021,
  • všechny podmínky jsou uvedeny v mimořádném opatření (ZDE).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 ZDE, které novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek nově stanovuje tyto výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:
  •  sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

MŠMT dále informuje k distribuci testů:

 • Distribuce dodávky testů Sejoy proběhne ve 2 částech 2,9 mil. ks a 2,433 mil. ks testů.
 • Testy z této dodávky jsou opět určeny pro ty subjekty, jejichž součástí je mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, středisko praktického vyučování, zařízení ústavní a ochranné výchovy, středisko výchovné péče, zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, domov mládeže a internát. Distribuční seznam je zveřejněn ZDE.
 • V úterý 18. května 2021 byla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zahájena distribuce první části dodávky ze skladů dodavatele v Dobrovízi přímo na jednotlivé kraje.
 • Vzhledem k tomu, že část škol bude realizovat testování žáků ještě také ve čtvrtek 20. května 2021 (testování s frekvencí 2x v tomto týdnu je stanoveno v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře v 7 krajích), bude připravena další distribuce z úrovně krajů do škol tak, aby tyto školy v těchto krajích mohly převzít testy již ve středu 19. května 2021. Ostatní školy pak musí testy obdržet nejpozději v pátek 21. května 2021.
 • Druhou část dodávky (2,433 mil ks testů) školy obdrží nejpozději v pátek 28. května 2021, aby mohly plně pokrýt potřebu testování v týdnu od 31. května 2021. Testy z této dodávky pak pokryjí potřeby škol do cca 13. června 2021.
 • Pro období od cca 14. do 30. června 2021 je v současné době Správou státních hmotných rezerv realizováno další výběrové řízení na zajištění antigenních testů.
 • Testy Sejoy jsou baleny v krabičkách po 25 ks – toto balení je základním distribučním balením. Velký karton obsahuje potom 40 krabiček, tedy 1 000 ks testů. Cena jednoho ks testu činí 27,49 Kč.
 • V počtech antigenních testů distribuovaných jednotlivým školám bude vždy plně zohledněno, zda a od kdy příslušná škola závazně oznámila ministerstvu zajišťování testování prostřednictvím neinvazivních RT-PCR testů. Pro první distribuci to znamená, že školám, které do 12. května 2021 závazně oznámily, že budou testování RT-PCR testy realizovat nejpozději od 24. května 2021, již nebudou distribuovány žádné antigenní testy (výjimku tvoří ty školy, které oznámily RT-PCR testování právě od 24. května 2021, ale potřebují ještě 20. května 2021 zajistit výše uvedené druhé testování žáků na 2. stupni základních škol, v nižších ročnících víceletých gymnázií a v 8letém oboru konzervatoře – těmto školám budou distribuovány antigenní testy v množství odpovídajícím počtu těchto žáků).
 • Výpočet dodávek testů jednotlivým školám není nyní vázán na nové samostatné dotazníkové šetření v systému sběru dat, ale vychází z údajů o počtu dětí, žáků a studentů v denní formě vzdělávání vykázaných (v případě dětí) ve výkaze o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální S 4c-01 k 30. 9. 2020, (v případě žáků) ve výkazech o základní škole M 3a, o střední škole M 8a a o konzervatoři M 9a k 31. 3. 2021 a (v případě studentů) ve výkaze o vyšší odborné škole M 10a k 31. 3. 2021, a dále z údajů o počtu pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců (počet fyzických osob) vykázaných těmito školami v rámci dosud proběhlých mimořádných dotazníkových šetření COVID.
 • Na každé dítě, žáka, studenta v denní formě vzdělávání nebo zaměstnance bude škole distribuován počet testů odpovídající frekvenci antigenního testování v daném druhu školy a daném kraji pro období od 20. května 2021 (tam, kde se testuje v týdnu od 17. května 2021 ještě s frekvencí dvakrát týdně – viz výše), resp. od 24. května 2021. Určitý počet testů je distribuován i pro případné testování žáků a studentů v ostatních formách vzdělávání a je pro každý týden stanoven jako třetina počtu takto vzdělávaných žáků / studentů.
 • Vzhledem k tomu, že do výpočtu distribuce plánované v měsíci květnu nevstupuje žádným způsobem případný zůstatek dosud nepoužitých testů, které škola obdržela v některé z minulých dodávek, či si je vyzvedla na některém krajském pracovišti NPI, je si MŠMT vědomo, že může v případě některých škol (zejména mateřských škol, které nepředaly přebytky testů jiným školám v působnosti stejného zřizovatele) dojít k tomu, že škola bude disponovat značnou zásobou testů. Pokud budou takové školy, které mají zásoby dostatečné pro provádění pravidelného testování až do 30. 6. 2021, MŠMT předpokládá, že tyto školy nepřevezmou od ORP testy z jedné či z obou květnových dodávek, a to buď v celém rozsahu či částečně (poznámka: škola by neměla odmítat dodávku testů ani její část, pokud má sice zásoby dostatečné pro testování v následujících 3 až 4 týdnech, ale nemá pokrytu svoji předpokládanou spotřebu až do 30. června 2021). MŠMT připouští, aby škola převzala i jen část jí určené dodávky, (ne)převzaté testy však musí být vždy v celých baleních.
 • Zůstatek testů, který bude k dispozici pro využití na školách z minulých dodávek, bude zohledněn až v dodávkách antigenních testů v červnu 2021. Za tímto účelem předpokládáme realizaci mimořádného dotazníkového šetření COVID 4, o kterém budeme školy včas informovat (předpoklad realizace šetření je v tuto chvíli od 31. května 2021 do 3. června 2021 a školy v něm budou vykazovat pravděpodobně pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. červnu 2021 nebo potřebu testů pro zajištění testování do konce vyučování, tj. do 30. 6. 2021).
 • V případě dodávky nekompletních sad Sejoy testů:
  • Doporučujeme primárně kontaktovat příslušnou ORP a provést výměnu celých nekompletních sad za sady kompletní zde (předpokládáme, že většina ORP bude disponovat testy nepřevzatými některými školami v regionu).
  • Pokud nelze realizovat výměnu v rámci ORP, může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní na tomto místě. I zde budou vždy při výměně doručeny nekompletní sety testů a škola místo nich dostane sety kompletní, nelze měnit jen jednotlivé komponenty. Vždy je třeba v případě této výměny brát do úvahy, kolika kusů se skutečně reklamace týká, a zvážit efektivitu realizace výměny na krajském pracovišti NPI. V případě, kdy by se výměna měla týkat jen několika kusů testů, doporučujeme škole si pouze evidovat takové testy jako nepoužitelné (znehodnocené) s dodatečnou informací o tom, že se jednalo o nekompletní dodávku, kterou nebylo efektivní řešit reklamací – výměnou na pobočce NPI z důvodu vysokých nákladů spojených s dopravou nekompletního testu k výměně a zpět.
 • Vzhledem k metodě výpočtu testů, které budou jednotlivým školám poskytnuty, předpokládáme, že rezerva, která bude i nadále k dispozici na krajských pracovištích NPI, bude sloužit téměř výhradně pro případ reklamačních výměn testů, či pro případ, kdy škola bude mít velké množství neprůkazných testů. K dispozici bude rezerva i pokud dojde ke změně podmínek (frekvenci či rozsahu) testování.
 • Po potvrzení dokončení distribuce ze strany všech krajů (po 22. červnu 2021) pak zveřejní MŠMT, stejně jako v předchozích případech, na stránkách https://koronavirus.edu.cz/odkazy informaci o ocenění převzatých testů pro všechny školy, a to za obě části distribuce Sejoy testů současně. I v tomto případě účetně operaci zachytí pouze MŠMT a školy, které testy převezmou, zatímco ostatní články zajistí fyzickou distribuci, o níž účtovat nebudou.
 • Postup účtování bude stejný, jako v případě předchozích dodávek testů a je uveden zde.
 • Pro účely evidence v Covid forms app uvádíme kódy testů distribuovaných v minulém týdnu prostřednictvím vybraných krajských pracovišť NPI a při současné dodávce:
  • Flowflex: 10002, AconFlowFlex
  • Sejoy: 10003, HangSejoy.

1 Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.