Ing. Kubový Radim

telefon: 597 494 130

mobil: 739 345 761

e:mail: kubovy@soustav-ostrava.cz

Babincová Magda

telefon: 597 494 140

mobil: 739 345 778

e:mail: babincova@soustav-ostrava.cz

Tylečková Blanka

telefon: 597 494 135

mobil: 739 345 770

e:mail: tyleckova@soustav-ostrava.cz

Kolásková Hana

telefon: 597 494 137

e:mail: kolaskova@soustav-ostrava.cz

Bc. Kohoutková Michaela

telefon: 597 494 134

mobil: 734 393 603

e:mail: kohoutkova@soustav-ostrava.cz