Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč, který ji nesplní, nebo nebude mít na přihlášce ke vzdělávání potvrzenou zdravotní způsobilost od lékaře, bude vyzván k doplnění do data konání přijímacích zkoušek. Uchazeč, který nesplní zdravotní způsobilost, bude z přijímacího řízení vyřazen!

Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií:

1. Výsledky z předchozího vzdělávání: maximálně 40 bodů

Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů = (nejlepší průměrný prospěch uchazeče z 1. pololetí školního roku 2019/2020). Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. U slovních hodnocení mají základní školy povinnost převést toto hodnocení do podoby číselné klasifikace.

2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky: maximálně 60 bodů.

JPZ se koná jen v 1. kole přijímacího řízení z českého jazyka a literatury a matematiky.  Uchazeči po vykonání jednotné přijímací zkoušky, podle pravidel stanovených vyhláškou MŠMT  č.353/2016 Sb., budou seřazeni podle výsledného součtu bodů získaných u zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky, sestupně a získají za 1. pořadí 60 a další po 2 bodech méně. Tj. 1. 60 bodů, 2. 58. bodů, 3. 56 bodů atd.

3. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 100 bodů. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kritérií 1 a 2) sestupně.  Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů v každém kole přijímacího řízení.

4. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, bude mezi nimi rozhodnuto na základě:

a) lepšího bodového výsledku přijímací zkoušky z matematiky,

b) lepšího bodového výsledku přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Pokud škola nebude mít více přihlášek nebo bude počet přihlášek roven počtu nabízených míst pro uchazeče, bude moci škola přijímat uchazeče zcela bez přijímacích zkoušek. Toto rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy a musí ho vydat nejpozději do 8. března 2021. V případě, že vstoupí v platnost tato varianta, budou o ní účastníci informování prostřednictvím školních webových stránek, bude viditelně vyvěšena ve vstupních prostorách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

V Ostravě 15. 01. 2021

Mgr. Lukáš Šubert

ředitel školy