Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií:

1. Do těchto učebních oborů pro budou zařazeni uchazeči na základě doporučení školského poradenského zařízení, které musí být součástí přihlášky. Nedodá-li uchazeč požadované doporučení o speciálních vzdělávacích potřebách do data konání přijímacího řízení, bude z něj vyřazen. V souladu s § 16 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, zajišťuje doporučení pro žáky školské poradenské zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum), které vydává písemné doporučení k zařazení žáka do výše uvedených oborů, včetně stanovení podpůrných opatření.                                      

2. Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč, který nebude mít zdravotní způsobilost potvrzenou od lékaře, bude vyzván k doplnění do stanoveného data. Uchazeč, který nebude mít potvrzenu zdravotní způsobilost ke stanovenému datu, bude z přijímacího řízení vyřazen!

3. Prospěch ze základní školy:

Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů (průměrný prospěch z 1. pololetí školního roku 2019/2020). Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. U slovních hodnocení mají základní školy povinnost převést toto hodnocení do podoby číselné klasifikace.

Za neukončený ročník se z vypočtených bodů, dle kritéria č. 3, odečítá uchazeči:

– ze základní školy 10 bodů

– ze speciálních tříd základní školy nebo speciálních škol 5 bodů

4. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 40 bodů. Uchazeči u každého oboru budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů (dle kritérií 3., 4.). Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory v každém kole přijímacího řízení;

5. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů v příslušném kole přijímacího řízení, bude mezi nimi rozhodnuto na základě:

a) hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

b) hodnocení prospěchu z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

c) hodnocení prospěchu z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

V Ostravě 15.1.2021

Mgr. Lukáš Šubert

ředitel školy