Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči se získaným středním vzděláním s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. Návaznost oborů vzdělání je stanoveno Nařízením vlády 689/2004 Sb., a 224/2007 Sb., v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Vzdělávací program nástavbového studijního oboru 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti. Po ukončení přípravy a vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Najde uplatnění ve firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v oblastech nábytkářství, čalounictví, stavebního truhlářství, technolog ve výrobním provozu nebo operátor ve všech oblastech výroby.

Absolventi nástavbového studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 2 roky (forma vzdělávání denní) nebo 3 roky (forma vzdělávání dálková). Ukončení studia je maturitní zkouškou, která se skládá z písemné části, praktické a ústní části (státní a profilová). Po úspěšném vykonání maturitních zkoušek získají žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou, dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.