Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent nástavbového studijního oboru tavební provoz je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technické funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni středního vzdělání s profesní a maturitní zkouškou, připravovaný na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život. Uplatní se v povolání stavební technik v oblasti přípravy staveb, přípravy a realizace staveb, projektant, mistr nebo stavbyvedoucí.  Studijní obor stavební provoz připravuje žáky také pro studium na vysokých školách stavebního zaměření.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 2 roky (forma vzdělávání denní) nebo 3 roky (forma vzdělávání dálková).  Ukončení studia je maturitní zkouškou, která se skládá z písemné části, praktické a ústní části (státní a profilová). Po úspěšném vykonání maturitních zkoušek získají žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou, dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.