PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent se uplatní jako stavební dělník se zaměřením na malířské, lakýrnické a natěračské práce. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech. Je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami, zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.). Žáci jsou připravováni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce, zvládli vybrané činnosti malířské profese, tak aby se mohli začlenit do společnosti a vypěstovat si kladný vztah k práci.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 8 žáků.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se pro tento obor nekonají.
Uchazeč musí mít doporučující posudek o speciálních vzdělávacích potřebách z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.

Zdravotní způsobilost:
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Délka a forma vzdělávání: 3leté denní studium.

Organizace výuky:
4 dny – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
6 dní – odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení: Závěrečná učňovská zkouška: písemná, praktická, ústní
Certifikace: Vysvědčení o závěrečné zkoušce, Výuční list, Europass.

Bonusy oboru

  • Finanční odměny za produktivní práci vykonávanou v rámci odborného výcviku.
  • Výuka v málopočetných skupinách umožňující individuální přístup.
  • Důraz kladený na výuku praktických dovedností.

Firmy spolupracující se školou

1. HQ STAV plus s.r.o. Štěpaňákova 741/19, Ostrava 719 00
2. MACHALA STAVBY Maštalní 430, Šilheřovice 747 15