Videoprezentace oboru:

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 23-51-E/01 Zámečnické práce může vykonávat práce při výrobě, montážích a demontážích ocelových konstrukcí, provádí jednoduché zámečnické práce jako strojírenský dělník. Umí pracovat s technickou dokumentací, orientuje se v technických normách, obsluhovat jednoduché obráběcí stroje na kovy. Provádí běžné operace ručního zpracování kovů, absolvoval základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní.  Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.