PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent může vykonávat práce při výrobě, montážích a demontážích ocelových konstrukcí, provádí jednoduché zámečnické práce jako strojírenský dělník. Umí pracovat s technickou dokumentací, orientuje se v technických normách, obsluhovat jednoduché obráběcí stroje na kovy. Provádí běžné operace ručního zpracování kovů, absolvoval základní kurz svařování elektrickým obloukem. Žáci jsou připravováni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce, zvládli vybrané činnosti kovoobráběcích profesí, tak aby se mohli začlenit do společnosti a vypěstovat si kladný vztah k práci.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 14 žáků.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se pro tento obor nekonají.

Uchazeč musí mít doporučující posudek o speciálních vzdělávacích potřebách z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.

Zdravotní způsobilost:
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Délka a forma vzdělávání: 3leté denní studium.

Organizace výuky:
4 dny – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
6 dní – odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení: Závěrečná učňovská zkouška: písemná, praktická, ústní
Certifikace: Vysvědčení o závěrečné zkoušce, Výuční list, Europass.

Bonusy oboru

  • Zdarma získáš svářečské průkazy: svařování elektrickým obloukem, řezání kyslíkoacetylenovou soupravou.
  • Finanční odměny za produktivní práci vykonávanou v rámci odborného výcviku.
  • Výuka v málopočetných skupinách umožňující individuální přístup.
  • Důraz kladený na výuku praktických dovedností.

Firmy spolupracující se školou

1. LP METAL s.r.o. Škrobálkova 200/42, Ostrava 718 00
2. VESELOVSKÝ s.r.o. Rajnochova 667/228, Ostrava 718 00
3. 3. GIGA MONTÁŽE s.r.o. Marie Majerové 1699/15, Ostrava 708 00

Videoprezentace oboru: