Nástavbové studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali středoškolské vzdělávání s výučním listem ve stejné odbornosti, viz. nařízení vlády č. 2011/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání. Přihlášky ke vzdělávání mohou podat i uchazeči, kteří v období konání přijímacího řízení jsou žáky v učebních oborech stejného zaměření jako nástavbové studium, dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. V případě, že uchazeči, kteří ještě nemají výuční list k datu přijímacího řízení a budou přijati ke vzdělávání, musí výuční list předložit do konce měsíce září, jinak bude rozhodnutí o přijetí zrušeno.

Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií:

1. Prokázání návaznosti vzdělání v tříletém oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

– kopie výučního listu vč. vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení za 3. ročník

nebo                                  

– potvrzení školy uchazeče o vzdělávání v 3. ročníku (výpis z vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku)

2. Výsledky z předchozího vzdělávání: 20 bodů 

Výpočet bodového hodnocení:  

Uchazečům, kteří již získali výuční list, bude průměrný prospěch vypočítán z hodnocení na Vysvědčení o závěrečné zkoušce, které je nedílnou přílohou Výučního listu.

U uchazečů, kteří nejsou vyučeni, se průměrný prospěch stanoví z hodnocení 1. pololetí 3. ročníku. Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.

3. Hodnocení předmětů jazyka českého a literatury a matematiky – maximálně 10 bodů.

Za hodnocení v 3. ročníku:

               – výborný                           5 bodů

               – chvalitebný                     4 body

               – dobrý                               3 body

               – dostatečný                      1 bod

4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky – maximálně 60 bodů.

JPZ se koná jen v 1. kole přijímacího řízení z českého jazyka a literatury a matematiky.  Uchazeči po vykonání jednotné přijímací zkoušky, podle pravidel stanovených vyhláškou MŠMT č.353/2016 Sb., budou seřazeni podle výsledného součtu bodů získaných u zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky, sestupně a získají za 1. pořadí 60 a další po 2 bodech méně. Tj. 1. 60 bodů, 2. 58. bodů, 3. 56 bodů atd.

5. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 90 bodů. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kritérií 2.,3. a 4) sestupně. Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů v každém kole přijímacího řízení.

6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, bude mezi nimi rozhodnuto na základě:

–  lepšího umístění v hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Pokud škola nebude mít více přihlášek nebo bude počet přihlášek roven počtu nabízených míst pro uchazeče, bude moci škola přijímat uchazeče zcela bez přijímacích zkoušek. Toto rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy a musí ho vydat nejpozději do 8. března 2021. V případě, že vstoupí v platnost tato varianta, budou o ní účastníci informování prostřednictvím školních webových stránek, bude viditelně vyvěšena ve vstupních prostorách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům.

V Ostravě 15. 01. 2021

Mgr. Lukáš Šubert

ředitel školy