Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií

1. Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč, který nebude mít zdravotní způsobilost potvrzenou od lékaře, bude vyzván k doplnění do stanoveného data. Uchazeč, který nebude mít potvrzenu zdravotní způsobilost ke stanovenému datu, bude z přijímacího řízení vyřazen!

2. Prospěch ze základní školy: 

Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů (průměrný prospěch z 1. pololetí školního roku 2019/2020). Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. U slovních hodnocení mají základní školy povinnost převést toto hodnocení do podoby číselné klasifikace.

3. Za neukončený ročník se z vypočtených bodů, dle kritéria č. 2, odečítá uchazeči:

– ze základní školy                   10 bodů

– ze speciálních tříd základní školy nebo speciálních škol

  • u oborů s kódem H       10 bodů
  • u oboru s kódem E          5 bodů.

4. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 40 bodů. Uchazeči u každého oboru budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů (dle kritérií 2., 3). Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory v každém kole přijímacího řízení;

5. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů v příslušném kole přijímacího řízení, bude mezi nimi rozhodnuto na základě:

a) hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

b) hodnocení prospěchu z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

c) hodnocení prospěchu z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

V Ostravě 15. 01. 2021                                                                           

Mgr. Lukáš Šubert

                                                                                                                                         ředitel školy